خرید فایل بررسی رابطه جهت گیری هدف پیشرفت، خود كارآمدی و خلاقیت در دانش آموزان دختر و پسردوره راهنمایی شهرستان اصفهان

با عرض سلام فایل دانلودی با عنوان بررسی رابطه جهت گیری هدف پیشرفت، خود كارآمدی و خلاقیت در دانش آموزان دختر و پسردوره راهنمایی شهرستان اصفهان می باشد.
کلمات کلیدی:جهت گیری هدف پیشرفت,خود كارآمدی , خلاقیت , دانش آموزان,تحقیق ,پژوهش ,مقاله ,پروژه ,دانلود تحقیق ,دانلود پژوهش ,دانلود مقاله ,دانلود پروژه

هدف از این پژوهش بررسی رابطه جهت گیری هدف پیشرفت و خود كارآمدی باخلاقیت دانش آموزان دوره راهنمایی بود. بدین منظور، پرسشنامه اهداف پیشرفت الیوت و مک گریگور(2001)، خودکارآمدی عمومی جروسالم و شوارزر (1992، به نقل از فولادچنگ، 1382) و خلاقیت عابدی (1372) به 329 نفر شامل 169 دختر و 160 پسر که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند، ارائه شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که جهت گیری هدف تسلطی- گرایشی و جهت گیری هدف عملکردی- اجتنابی نمره کل خلاقیت و ابعاد آن را به صورت معنی داری پیش بینی می کنند. همچنین خودکارآمدی نیز خلاقیت را به صورت مثبت و معنی داری پیش بینی می کند. نتایج آزمون t نشان داد که جهت گیری هدف عملکردی-گرایشی دختران بیشتر از پسران است. در انواع دیگر جهت گیری های هدف تفاوت معنی داری بین دختران و پسران مشاهده نشد. همچنین در نمره کل خلاقیت دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود نداشت. اما نمرات ابعاد ابتکار و بسط دختران بیشتر از پسران بود. در نمرات خودکارآمدی دختران و پسران نیز تفاوف معنی داری مشاهده نشد.

واژگان کلیدی: خلاقیت، جهت گیری هدف پیشرفت، خودکارآمدی.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

1-2- بیان مسئله.......................................................................................................................... 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش.............................................................................................. 4

1-4- اهداف تحقیق..................................................................................................................... 5

1-5- سوالات تحقیق................................................................................................................. 6

1-6- تعریف مفهومی متغیرها................................................................................................... 7

1-6-1- خلاقیت...................................................................................................................... 7

1-6-2- جهت گیری هدف................................................................................................... 7

1-6-3- خودكار آمدی........................................................................................................... 8

1-7- تعریف عملیاتی متغیرها............................................................................................... 8

1-7-1- خلاقیت..................................................................................................................... 8

1-7-2- جهت گیری هدف.................................................................................................. 8

1-7-3- خودكارآمدی............................................................................................................ 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی

2-1- مبانی نظری......................................................................................................................... 11

2-1-1- خلاقیت........................................................................................................................... 11

2-1-1-1- رویكردهای مختلف به خلاقیت................................................................. 13

2-1-1-1- 1- دیدگاه روانكاوی.................................................................................. 13

2-1-1-1-2- دیدگاه رفتارگرایی................................................................................ 14

2-1-1-1-3- دیدگاه انسان گرایی............................................................................. 15

2-1-1-1-4- دیدگاه شناختی.................................................................................... 16

2-1-2- جهت گیری هدف پیشرفت...................................................................................... 17

2-1-2-1- انگیزش.............................................................................................................. 17

2-1-2-2- انگیزش ومفهوم هدف................................................................................... 18

2-1-2-3- نظریه جهت گیری هدف پیشرفت............................................................. 19

2-1-3- خودكارآمدی............................................................................................................ 21

2-2- تحقیقات پیشین................................................................................................................ 25

2-2-1- جهت گیری هدف پیشرفت و خلاقیت............................................................ 25

2-2-2- خودكارآمدی و خلاقیت........................................................................................ 26

2-2-3- تفاوت های جنسیتی درخلاقیت........................................................................ 27

2-2-4- تفاوت های جنسیتی در جهت گیری هدف پیشرفت.................................. 29

2-2-5- تفاوت های جنسیتی در خودکارآمدی............................................................. 30

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- طرح تحقیق........................................................................................................................ 32

3-2- جامعه آماری، نمونه، روش نمونه گیری..................................................................... 32

3-3- ابزار اندازه گیری................................................................................................................ 33

3-3-1- پرسشنامه خلاقیت.................................................................................................... 33

3-3-2- پرسشنامه اهداف پیشرفت...................................................................................... 34

3-3-3- پرسشنامه خودكارآمدی........................................................................................... 36

3-4- روش اجرا............................................................................................................................ 38

3-5- روش آماری......................................................................................................................... 38

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1- یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش....................................................................... 40

4-2- یافته های استنباطی و بررسی سوالات تحقیق........................................................ 41

4-2-1- بررسی رابطه جهت گیری های هدف، خودکارآمدی وخلاقیت................ 41

4-2-2- پیش بینی خلاقیت توسط جهت گیری های هدف و خودکارآمدی....... 41

4-2-3- پیش بینی ابعاد خلاقیت توسط جهت گیری های هدف و

خودکارآمدی.............................................................................................................................. 43

4-2-4- بررسی تفاوت های جنسیتی در جهت گیری هدف، خلاقیت و

خودکارآمدی.............................................................................................................................. 44

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-1- جهت گیری هدف و خلاقیت................................................................................ 47

5-1-2- خودکارآمدی و خلاقیت.......................................................................................... 48

5-1-3- تفاوت های جنسیتی در متغیرهای پژوهش...................................................... 49

5-2- کاربردهای پژوهش............................................................................................................ 50

5-3- محدودیت های پژوهش................................................................................................... 51

5-4- پیشنهادات پژوهش........................................................................................................... 51

فهرست منابع

منابع فارسی ........................................................................................................................................ 52

منابع انگلیسی...................................................................................................................................... 57

پیوست ها........................................................................................................ 63

فهرست جداول

جدول 3-1: ضرایب پایایی آلفای کرونباخ پرسشنامه خلاقیت.............................................. 34

جدول 3-2: همبستگی خرده مقیاس های پرسشنامه خلاقیت با نمره کل پرسشنامه. 34

جدول 3-3: ضرایب پایایی آلفای کرونباخ پرسشنامه جهت گیری هدف........................... 35

جدول 3-4: ضرایب همبستگی نمره هر جهت گیری با سوالات مربوط به آن

جهت گیری......................................................................................................................................... 36

جدول 3-5: ضرایب همبستگی نمره هر سوال با نمره کل پرسشنامه خودکارآمدی...... 37

جدول 4-1: میانگین و انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره متغیرهای پژوهش........... 40

جدول 4-2: ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه........................................................ 41

جدول 4-3: رگرسیون خلاقیت روی جهت گیری های هدف و خودکارآمدی................. 42

جدول 4-4: رگرسیون ابعاد خلاقیت روی جهت گیری های هدف وخودکارآمدی......... 43

جدول 4-5: تفاوت های جنسیتی در جهت گیری هدف، خلاقیت و خودکارآمدی 45

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 89:آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 89,این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت ایران ترانسفودر سال 89 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد

مبانی نظری کار تیمی و گروهی:کار تیمی,مبانی نظری کار تیمی و گروهی (فصل دوم تحقیق),مبانی نظری کار تیمی و گروهی

پاورپوینت بررسی دانشکده معماری:پاورپوینت بررسی دانشکده معماری ,پاورپوینت دانشکده معماری ,پاورپوینت بررسی دانشکده,پاورپوینت دانشکده ,بررسی دانشکده معماری ,دانشکده معماری ,بررسی دانشکده,دانشکده

مبانی نظری راهبردهای حل مسأله و نگرش:دانلود مبانی نظری راهبردهای حل مسأله و نگرش,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,دانلود مبانی نظری,دانلود پیشینه تحقیق

مبانی نظری کودهای شیمیایی، نانوکودها، نانوکود کلاته آهن:مبانی نظری کودهای شیمیایی، نانوکودها، نانوکود کلاته آهن,مبانی نظری کودهای شیمیایی,مبانی نظری نانوکودها، نانوکود کلاته آهن,مبانی نظری نانوکود کلاته آهن,مبانی نظری, کودهای شیمیایی, نانوکودها, نانوکود کلاته آهن

پاورپوینت بررسی بانكداری الكترونیك:دانلود پاورپوینت بررسی بانكداری الكترونیك ,تحقیق بررسی بانكداری الكترونیك ,مقاله بررسی بانكداری الكترونیك ,پاورپوینت بررسی بانكداری الكترونیك ,بررسی بانكداری الكترونیك ,بانكداری ,الكترونیك

مبانی نظری ابتلاء، فتنه، امتحان، تمحیص، تمییز، نظر، نبین:مبانی نظری ابتلاء، فتنه، امتحان، تمحیص، تمییز، نظر، نبین,مبانی نظری ابتلاء، فتنه، امتحان,مبانی نظری تمحیص، تمییز، نظر، نبین,مبانی نظری, ابتلاء, فتنه, امتحان, تمحیص, تمییز،, نظر, نبین

بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی ناشی از محرومیت کیفری:بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی ناشی از محرومیت کیفری مجازات محرومیت حقوق اجتماعی محرومیت کیفری

پاورپوینت آسیب شناسی روانی:دانلود پاورپوینت آسیب شناسی روانی,آسیب شناسی روانی

مبانی و پیشینه نظری آموزش مجازی (آموزش از اره دور):مبانی و پیشینه نظری آموزش مجازی(آموزش از اره دور), پیشینه نظری آموزش مجازی(آموزش از اره دور),مبانی نظری آموزش مجازی(آموزش از اره دور),مبانی و پیشینه نظری, آموزش مجازی(آموزش از اره دور),پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه تحقیق,مبانی نظری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق