خرید فایل بررسی رابطه جهت گیری هدف پیشرفت، خود كارآمدی و خلاقیت در دانش آموزان دختر و پسردوره راهنمایی شهرستان اصفهان

با عرض سلام فایل دانلودی با عنوان بررسی رابطه جهت گیری هدف پیشرفت، خود كارآمدی و خلاقیت در دانش آموزان دختر و پسردوره راهنمایی شهرستان اصفهان می باشد.
کلمات کلیدی:جهت گیری هدف پیشرفت,خود كارآمدی , خلاقیت , دانش آموزان,تحقیق ,پژوهش ,مقاله ,پروژه ,دانلود تحقیق ,دانلود پژوهش ,دانلود مقاله ,دانلود پروژه

هدف از این پژوهش بررسی رابطه جهت گیری هدف پیشرفت و خود كارآمدی باخلاقیت دانش آموزان دوره راهنمایی بود. بدین منظور، پرسشنامه اهداف پیشرفت الیوت و مک گریگور(2001)، خودکارآمدی عمومی جروسالم و شوارزر (1992، به نقل از فولادچنگ، 1382) و خلاقیت عابدی (1372) به 329 نفر شامل 169 دختر و 160 پسر که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند، ارائه شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که جهت گیری هدف تسلطی- گرایشی و جهت گیری هدف عملکردی- اجتنابی نمره کل خلاقیت و ابعاد آن را به صورت معنی داری پیش بینی می کنند. همچنین خودکارآمدی نیز خلاقیت را به صورت مثبت و معنی داری پیش بینی می کند. نتایج آزمون t نشان داد که جهت گیری هدف عملکردی-گرایشی دختران بیشتر از پسران است. در انواع دیگر جهت گیری های هدف تفاوت معنی داری بین دختران و پسران مشاهده نشد. همچنین در نمره کل خلاقیت دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود نداشت. اما نمرات ابعاد ابتکار و بسط دختران بیشتر از پسران بود. در نمرات خودکارآمدی دختران و پسران نیز تفاوف معنی داری مشاهده نشد.

واژگان کلیدی: خلاقیت، جهت گیری هدف پیشرفت، خودکارآمدی.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

1-2- بیان مسئله.......................................................................................................................... 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش.............................................................................................. 4

1-4- اهداف تحقیق..................................................................................................................... 5

1-5- سوالات تحقیق................................................................................................................. 6

1-6- تعریف مفهومی متغیرها................................................................................................... 7

1-6-1- خلاقیت...................................................................................................................... 7

1-6-2- جهت گیری هدف................................................................................................... 7

1-6-3- خودكار آمدی........................................................................................................... 8

1-7- تعریف عملیاتی متغیرها............................................................................................... 8

1-7-1- خلاقیت..................................................................................................................... 8

1-7-2- جهت گیری هدف.................................................................................................. 8

1-7-3- خودكارآمدی............................................................................................................ 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی

2-1- مبانی نظری......................................................................................................................... 11

2-1-1- خلاقیت........................................................................................................................... 11

2-1-1-1- رویكردهای مختلف به خلاقیت................................................................. 13

2-1-1-1- 1- دیدگاه روانكاوی.................................................................................. 13

2-1-1-1-2- دیدگاه رفتارگرایی................................................................................ 14

2-1-1-1-3- دیدگاه انسان گرایی............................................................................. 15

2-1-1-1-4- دیدگاه شناختی.................................................................................... 16

2-1-2- جهت گیری هدف پیشرفت...................................................................................... 17

2-1-2-1- انگیزش.............................................................................................................. 17

2-1-2-2- انگیزش ومفهوم هدف................................................................................... 18

2-1-2-3- نظریه جهت گیری هدف پیشرفت............................................................. 19

2-1-3- خودكارآمدی............................................................................................................ 21

2-2- تحقیقات پیشین................................................................................................................ 25

2-2-1- جهت گیری هدف پیشرفت و خلاقیت............................................................ 25

2-2-2- خودكارآمدی و خلاقیت........................................................................................ 26

2-2-3- تفاوت های جنسیتی درخلاقیت........................................................................ 27

2-2-4- تفاوت های جنسیتی در جهت گیری هدف پیشرفت.................................. 29

2-2-5- تفاوت های جنسیتی در خودکارآمدی............................................................. 30

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- طرح تحقیق........................................................................................................................ 32

3-2- جامعه آماری، نمونه، روش نمونه گیری..................................................................... 32

3-3- ابزار اندازه گیری................................................................................................................ 33

3-3-1- پرسشنامه خلاقیت.................................................................................................... 33

3-3-2- پرسشنامه اهداف پیشرفت...................................................................................... 34

3-3-3- پرسشنامه خودكارآمدی........................................................................................... 36

3-4- روش اجرا............................................................................................................................ 38

3-5- روش آماری......................................................................................................................... 38

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1- یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش....................................................................... 40

4-2- یافته های استنباطی و بررسی سوالات تحقیق........................................................ 41

4-2-1- بررسی رابطه جهت گیری های هدف، خودکارآمدی وخلاقیت................ 41

4-2-2- پیش بینی خلاقیت توسط جهت گیری های هدف و خودکارآمدی....... 41

4-2-3- پیش بینی ابعاد خلاقیت توسط جهت گیری های هدف و

خودکارآمدی.............................................................................................................................. 43

4-2-4- بررسی تفاوت های جنسیتی در جهت گیری هدف، خلاقیت و

خودکارآمدی.............................................................................................................................. 44

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-1- جهت گیری هدف و خلاقیت................................................................................ 47

5-1-2- خودکارآمدی و خلاقیت.......................................................................................... 48

5-1-3- تفاوت های جنسیتی در متغیرهای پژوهش...................................................... 49

5-2- کاربردهای پژوهش............................................................................................................ 50

5-3- محدودیت های پژوهش................................................................................................... 51

5-4- پیشنهادات پژوهش........................................................................................................... 51

فهرست منابع

منابع فارسی ........................................................................................................................................ 52

منابع انگلیسی...................................................................................................................................... 57

پیوست ها........................................................................................................ 63

فهرست جداول

جدول 3-1: ضرایب پایایی آلفای کرونباخ پرسشنامه خلاقیت.............................................. 34

جدول 3-2: همبستگی خرده مقیاس های پرسشنامه خلاقیت با نمره کل پرسشنامه. 34

جدول 3-3: ضرایب پایایی آلفای کرونباخ پرسشنامه جهت گیری هدف........................... 35

جدول 3-4: ضرایب همبستگی نمره هر جهت گیری با سوالات مربوط به آن

جهت گیری......................................................................................................................................... 36

جدول 3-5: ضرایب همبستگی نمره هر سوال با نمره کل پرسشنامه خودکارآمدی...... 37

جدول 4-1: میانگین و انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره متغیرهای پژوهش........... 40

جدول 4-2: ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه........................................................ 41

جدول 4-3: رگرسیون خلاقیت روی جهت گیری های هدف و خودکارآمدی................. 42

جدول 4-4: رگرسیون ابعاد خلاقیت روی جهت گیری های هدف وخودکارآمدی......... 43

جدول 4-5: تفاوت های جنسیتی در جهت گیری هدف، خلاقیت و خودکارآمدی 45

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت اعاده دادرسی چیست:پاورپوینت اعاده دادرسی چیست,دانلود پاورپوینت اعاده دادرسی چیست,پاورپوینت رایگان اعاده دادرسی چیست,پاورپوینت تعریف اعاده دادرسی چیست,پاورپوینت مفهوم اعاده دادرسی چیست,پاورپوینت آشنایی با اعاده دادرسی,دانلود اعاده دادرسی چیست,اعاده دادرسی چیست,پروژه اعاده دادرسی چیست,تحقیق اعاده دادرسی چیست,دانلود پاورپوینت تعریف اعاده دادرسی چیست,دانلود پاورپوینت مفهوم اعاده دادرسی چیست,دانلود پاورپوینت آشنایی با اعاده دادرسی,

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بورس اوراق بهادار و تصمیم­ گیری سهامداران: مبانی نظری و پیشینه تحقیق بورس اوراق بهادار و تصمیم­ گیری سهامداران, مبانی نظری و پیشینه تحقیق, بورس اوراق بهادار و تصمیم­ گیری سهامداران, مبانی نظری ,پیشینه تحقیق ,بورس اوراق بهادار , تصمیم­ گیری سهامداران

پاورپوینت فیلترینگ چیست:پاورپوینت فیلترینگ چیست,دانلود پاورپوینت فیلترینگ چیست,پاورپوینت رایگان فیلترینگ چیست,پاورپوینت نحوه فیلترینگ در ایران,پاورپوینت تعریف فیلترینگ چیست,پاورپوینت مفهوم فیلترینگ چیست,پاورپوینت آشنایی با فیلترینگ,دانلود فیلترینگ چیست,فیلترینگ چیست,پروژه فیلترینگ چیست,تحقیق فیلترینگ چیست,دانلود پاورپوینت نحوه فیلترینگ در ایران,دانلود پاورپوینت تعریف فیلترینگ چیست,دانلود پاورپوینت مفهوم فیلترینگ چیست,دانلود پاورپوینت آشنایی با فیلترینگ,

تاثیر هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران شهرستان آمل در سال تحصیلی 90-89:هوش سازمانی ,اثر بخشی ,مدیران

پاورپوینت میراگرهای فلزی تسلیم شونده:پاورپوینت میراگرهای جاری شونده,میراگرهای فلزی تسلیم شونده,دانلود معرفی میراگرهای ADAS,بهسازی و مقاوم سازی با میراگر,جاذب انرژی,بهسازی سازه های فولادی,کنترل سازه,پاورپوینت مستهلک کننده انرژِی,میراگر صفحه ایی

پاورپوینت مدیریت، ارزیابی واندازه گیری عملکرد سازمانها:مدیریت، ارزیابی واندازه گیری عملکرد سازمانها

پاورپوینت مصالح عایق در و پنجره:مصالح عایق در و پنجره,پاورپوینت مصالح عایق در و پنجره,دانلود پاورپوینت مصالح عایق در و پنجره,عایقكاری درها و پنجره ها,اندازه و محل قرارگیری پنجره ها,مزایای عایق های پشم معدنی صلب,معایب عایق های پشم معدنی صلب,مزایای پشم معدنی رولی,معایب پشم معدنی رولی,مزایای تخته فوم پلی یورتان,معایب تخته فوم پلی یورتان,مزایای عایق تخته ای آلی,معایب عای

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ کیفیت محور:مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ کیفیت محور,مبانی نظری پایان نامه فرهنگ کیفیت محور,مبانی و پیشینه نظری فرهنگ کیفیت محور,فصل دوم پایان نامه فرهنگ کیفیت محور,مبانی نظری فرهنگ کیفیت محور,مبانی نظری و پیشینه پژوهش فرهنگ کیفیت محور,دانلود پیشینه و مبانی نظری پژوهش فرهنگ کیفیت محور,فرهنگ کیفیت محور

پاورپوینت مهندسین مشاور:دانلود پاورپوینت مهندسین مشاور,پاورپوینت مهندسین مشاور,مهندسین مشاور,مشاور,خدمات مشاوره,پروژه دانشجویی,دانلود پاورپوینت,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,پاورپوینت!@#,مقاله ,پژوهش ,تحقیق ,پروژه,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت انواع تیلیغات:تیلیغات,انواع تیلیغات,پاورپوینت تیلیغات,پاورپوینت انواع تیلیغات,تحقیق درمورد تیلیغات,دانلود مقاله انواع تیلیغات,چگونگی کار دستگاه تیلیغات,معایب دستگاه Fog Screen,تبلیغات در رسانه های ملی,استفاده از تابلوهای تبلیغاتی بیلبرد,دانلود پاورپوینت انواع تیلیغات